Đồng chí: Nguyễn Thành Tin - Phó Bí thư Đảng ủy

    DĐ: 0096-469-3147       CQ: 

    Email: tinnt@hoaihao.hoainhon.gov.vn

 
 
 

 

    Đồng chí: Phạm Hồng Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy

    DĐ:                                   CQ: 

    Email: phucph@hoaihao.hoainhon.gov.vn