Đảng ủy phường Hoài Hảo tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy phường Hoài Hảo tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

 

Sáng nay, ngày 19 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy phường Hoài Hảo tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lai - Thị ủy viên – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoài Nhơn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Trần Hồng HảiTUV - Bí thư Đảng ủy,  cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND -UBND-UBMTTQVN, các đồng chí UVBCH đảng bộ, các đồng chí trong ban xây dựng đảng, Bí thư chi bộ, Phó bí thư và chi ủy viên 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy các tập thể và cá nhân tiêu biểu của phường trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  

 Quang cảnh Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

Trong năm 2021 vừa qua, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Qua 01 năm thực hiện, đến nay các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 01/11/2021 của Đảng ủy phường gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng triển khai đạt được nhiều kết quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Qua  đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên đã được Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đăng ký cụ thể, phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua triển khai tất cả cán bộ, đảng viên đều xây dựng cam kết và lưu giữ tại chi bộ để đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác.

Đồng chí: Nguyễn Văn Lai - Thị ủy viên – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lai- Thị ủy viên – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoài Nhơn và các ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị. Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hải – TUV –Bí thư Đảng ủy đã biểu dương các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đồng chí Bí thư Đảng ủy chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của phường trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực được nêu tại Kế hoạch số 39-KH/ĐHU, ngày 01/11/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là quán triệt đầy đủ, sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng 3 nội dung “học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”.Trong quá trình thực hiện cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

   Đồng chí:Trần Hồng Hải – TUV – Bí thư Đảng uỷ phường phát biểu kết luận Hội nghị

          Dịp này, có 05 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND phường khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

                    

Lãnh đạo Đảng uỷ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

                          Nguồn Ban tuyên giáo Đảng uỷ phường

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề